Vålerenga Skoles Musikkorps
Vålerenga skoles musikkorps
 • Nyheter    • Kontakt    • Ambisjoner    • Vedtekter    • Historie    • Skjema    

 

 

   Vedtekter

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 


Vedtekter for Vålerenga skoles musikkorps

Sist oppdatert av Årsmøtet 13. mars 2018

Vedtekter – Vålerenga skoles musikkorps


§ 1 Om Vålerenga skoles musikkorps

Vålerenga skoles musikkorps er et korps med rekruttering fra nærområdet. Korpset ble stiftet 19. januar 1920 under navnet Vålerenga Skoles Guttemusikkorps. På årsmøtet 1974 ble det vedtatt at piker skulle gis adgang til korpset, og i 1975 ble navnet forandret til Vålerenga skoles musikkorps. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF), region Øst.§ 2 Formål

Korpsets formål er:

1. Å vekke elevenes interesse for musikk og utvikle deres musikalske evner, ved å lære dem bruken av et instrument til glede for seg selv og sine medmennesker, samt gjennom denne form for fritidsbeskjeftigelse søke å fremme et godt kameratskap.


2. Å arrangere konserter, drive spesialundervisning og være med i de arrangementer som skolen, kretsen og forbundet arrangerer.


3. Å bidra til et godt miljø blant barn og unge i bydelen.§ 3 Medlemskap

1. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være godkjent av foresatte. Ved innmelding i

korpset blir man automatisk medlem i NMF.


2. Alle medlemmene plikter å følge korpsets og NMF sine vedtekter, reglement og lovlige vedtak.


3. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til styret. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.


4. Ved utlevering av instrument og uniform, signerer foresatte for mottatte effekter. Styret kan bestemme at det skal betales depositum ved utlevering, eller at tapte effekter i ettertid kan kreves erstattet med et kronebeløp tilsvarende gjenkjøpspris.


5. Etter fullført og godkjent aspirant-/rekruttid blir aspiranten/rekrutten etter innstilling av dirigenten, og etter styrets godkjennelse, tatt opp i samspillet og tildelt korpsets opptagelsesmerke.


6. Hvis aspiranten/rekrutten viser liten interesse og framgang, kan korpsets styre, etter samråd med dirigenten, bestemme at aspiranten eller rekrutten ikke opptas. Dette meldes skriftlig til de foresatte.


7. Korpset følger NMFs til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser.


8. Korpsets medlemmer kan ikke stå tilsluttet annet musikkorps, og må ikke opptre offentlig, verken enkeltvis eller samlet, i korpsets navn eller uniform, uten at styrets tillatelse på forhånd er innhentet.


9. Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må meddele dette skriftlig til styret innen:

a. 1. august for høstsesongen

b. 1. januar for vårsesongen

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.


10. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall pr 1. november.§ 4 Plikter

1. Å overholde korpsets vedtekter og bestemmelser.


2. Å møte presis til alle øvelser og arrangementer, Eventuelt fravær må meddeles instruktør/dirigent/korpsleder, om mulig i god tid på forhånd.


3. Å følge godt med under øvelsene, samt øve hjemme.


4. Hvert medlem og dets foresatte er økonomisk ansvarlig for korpsets effekter.§ 5 Orden

1. Medlemmet og dets foresatte er ansvarlig for utlånt instrument, noter og uniformseffekter. Utlånte instrumenter og andre korpseffekter kan ikke benyttes utenom korpsets regi, uten at styrets skriftlige godkjennelse på forhånd er innhentet. Oppstår det tvil om ansvarsforholdet er styrets avgjørelse bindende.


2. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.


3. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.


4. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.


5. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionsstyret.§ 6 Øvelser

1. Musikksesongen følger skoleåret.


2. Styret fastsetter antall øvelser og samspillprøver.§ 7 Årsmøte

1. Årsmøtet er korpsets øverste myndighet.


2. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Innkallelse med dagsorden, beretning, revidert regnskap, budsjettforslag og innkomne forslag, sendes de foresatte senest 2 uker før møtet.

Medlemmer som har fylt 15 år innkalles til årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett, men har

ikke stemmerett og er ikke valgbare. De kan imidlertid møte med en foresatt som har tale-,

forslags- og stemmerett.

Styrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett i alle saker, men ikke stemmerett under

behandling av årsmelding og regnskap.


3. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av korpsets medlemmer skriftlig krever det.


4. Det skal føres frammøteliste som vedlegges protokollen.


5. Årsmøtet skal:

a. Velge møteleder og møtesekretær

b. Godkjenne dagsorden

c. Behandle og godkjenne årsberetning, regnskap med revisjonsberetning og budsjett for neste regnskapsår.

d. Behandle innkomne forslag.§ 8 Valg

På årsmøtet velges:

1. Styrets leder og øvrige medlemmer. Valgperioden for styrets medlemmer skal normalt være to år. I spesielle tilfeller kan valgperioden være ett år. For å sikre kontinuitet bør valgperiodene normalt legges slik at ca halve styret er på valg hvert år.
Det kan velges ett eller flere varamedlemmer til styret med en valgperiode på ett år.


2. Revisor(er) for korpset velges for ett år.


3. Valgkomité på tre medlemmer for ett år.


4. Andre nødvendige komiteer og utvalg.


5.Valgbare er korpsets medlemmer/foresatte. De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å motta verv.


6. Korpsets medlemmer kan velge en tillitsvalgt.§ 9 Korpsstyret

1. Styret skal bestå av styreleder og minimum tre styremedlemmer. Årsmøtet fastsetter styrets sammensetning i forbindelse med valg etter § 8.


2. Korpsstyret skal normalt dekke følgende funksjoner: Styreleder, sekretær, kasserer, korpsleder(e), materialforvalter og aktivitetsleder. Det kan også velges nestleder og andre funksjoner. Styret fordeler selv ansvarsområdemellom styrets medlemmer og varamedlemmer. Som hovedregel skal hver funksjon innehas av en, men unntaksvis kan flere funksjoner innehas av samme person.


3. Styret administrerer og leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet og forbereder alle korpsets saker som skal behandles på års- eller foreldremøter.


4. Styret innkalles når styreleder eller flertallet av styrets medlemmer finner det nødvendig.
Styremøter bør normalt holdes minst en gang i måneden.


5. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders eller dennes stedfortreders stemme avgjørende.


6. Alle styrevedtak skal protokollføres.


7. Sekretæren fører protokoll over alle styremøter.


8. Kassereren fører korpsets regnskap. Alle utbetalinger foretas av kasserer ved bilag. Utbetalinger over kr 1000,- må attesteres av leder. Kassereren skal også påse at årsrapport og forbunds- og kretskontingent blir innsendt i rett tid.


9. Styret kan nedsette de komiteer og utvalg det er behov for.


10. Korpsets tillitsvalgte har møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene.


11. Styret skal blant styrets medlemmer utpeke en stedfortreder for styreleder hvis styreleder har forfall og det ikke er valgt en nestleder.


12. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest for de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.


13. Styret skal forholde seg til NMFs veiledende beredskapsplanverk når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.§10 Økonomi/Revisjon

1. Alle tillitsverv innen korpset er ulønnet.


2. Korpsstyret forvalter korpsets midler ut fra budsjett vedtatt av årsmøtet.


3. Revisor reviderer regnskapet tallmessig og kritisk, og utarbeider beretning om dette. Kontroll av korpsets kassabeholdning og bankkonti skal foretas når revisor ønsker det.


4. Regnskapet avsluttes per 31. desember.§ 11 Kontingent

1. Kontingent fastsettes av årsmøtet etter innstilling av styret.


2. Styret kan i ekstraordinære tilfelle frita et medlem helt eller delvis for kontingent.


3. Kontingenten innkreves etter følgende oppsett:

a. 1. mars for vårsemesteret

b. 1. september for høstsemesteret


4. Medlem som skylder kontingent, kan strykes etter forutgående skriftlig varsel til de foresatte.§ 12 Dirigent og instruktører

1. Dirigent og instruktører ansettes av styret, dirigenten med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Oppsigelsen skal være skriftlig. Hvis styret ønsker det, kan så vel dirigent som instruktører innkalles til styremøter, men uten stemmerett.


2. Styret fastsetter godtgjørelsen til dirigenten og instruktørene.


3. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.


4. Styreleder utøver daglig personalansvar.§ 13 Oppløsning

1. Oppløsning av korpset kan kun foretas av to påfølgende ordinære årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. I mellomtiden skal korpsets midler settes på sperret konto og utstyr lagres forsvarlig.


2. Hvis korpset oppløses, skal dets eiendeler oppbevares på skole, eller av NMF region Øst, inntil nytt korps blir stiftet. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til NMF (region) dersom nytt korps ikke er etablert innen 10 år.


3. Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via NMF region Øst senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.§ 14 Uenigheter/Tvister


Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse kan forelegges regionsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.§ 15 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.
 

 

 

Kontakt nettredaktør: web@VaalerengaSkolesMusikkorps.no